مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

افتادگی بینی بعد از جراحی

افتادگی بینی بعد از جراحی

علت افتادگی بینی بعد از جراحی یکی از عوارض احتمالی بعد از جراحی بینی افتادگی بینی است. افتادگی نوک بینی باعث به هم ریخته شدن ظاهر بینی و نارضایتی افراد می شود. بنابراین در صورت بروز این عارضه سریعاً برای درمان و بهبود آن اقدام می کنند. در این مقاله می خواهیم که قدری درRead more about افتادگی بینی بعد از جراحی[…]