مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

برگشت پذیری بینی گوشتی

برگشت پذیری بینی گوشتی

آیا فرم بینی گوشتی بعد از جراحی بینی گوشتی ، برگشت‌ پذیر است؟ یکی از دغدغه ‌هایی که افراد همیشه در جراحی بینی های گوشتی داشته‌ اند؛ امکان برگشت پذیری آن به فرم قبل از جراحی است. در گذشته این دغدغه، مشکلی انکار ناپذیر بود؛ زیرا تضمینی بابت عدم برگشت بینی گوشتی به فرم اولیه،Read more about برگشت پذیری بینی گوشتی[…]