مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

جراحی استئوتومی

جراحی استئوتومی

استئوتومی (Osteotomy) چیست؟ حذف قوز بینی در جراحی استئوتومی ، در نمای روبرو منجر به پهن شدن بینی می شود، لذا جهت داشتن یک بنی نرمال، باید پهنای بینی باریک شود. بدین منظور دیواره کناری استخوان بینی و زائده بالا رونده استخوان ماگزیلاری در کنار، توسط وسیله ای شکسته شده و متحرک می شود تاRead more about جراحی استئوتومی[…]