مقالات آموزشی

در این بخش مطالب آموزشی قرار داده میشود.

مراقبت های قبل از لیفت پیشانی

مراقبت های قبل از لیفت پیشانی

اقدامات و مراقبت های قبل از لیفت پیشانی پیش از جراحی لیفت پیشانی، پزشک از بیمار می خواهد ( مراقبت های قبل از لیفت پیشانی ) که موارد زیر را انجام دهد: تست های آزمایشگاهی جهت بررسی و ارزیابی بالینی و پزشکی بیمار کنار گذاشتن سیگار حداقل شش هفته قبل از جراحی. چرا که سیگارRead more about مراقبت های قبل از لیفت پیشانی[…]